poniedziałek, 24 maja 2010

Forum w Katowicach

Na zaproszenie Związku Zawodowego Górników (www.zzg.org.pl) kolejne spotkanie Polskiego Forum Społecznego odbędzie się 9 czerwca (środa) w Katowicach.

Szczegóły wkrótce.

poniedziałek, 17 maja 2010

Polski tydzień przeciw ubóstwu i wykluczeniu społecznemu

ATD Czwarty Świat wzywa media i obywateli do aktywnego wsparcia organizacji pozarządowych podejmujących działania na rzecz rozwoju demokracji i szacunku dla godności i praw człowieka.

Od 17 do 28 maja, z inicjatywy Komisji Europejskiej i sieci EAPN (European Anti Poverty Network), Polska i Europa promować będą Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Spoty telewizyjne i radiowe, pikniki rodzinne, konferencje uwrażliwiające społeczeństwo na potrzebę aktywnego zaangażowania w akcje i politykę solidarności.

Z tej okazji ATD Czwarty Świat Polska przygotowuje wiele spotkań i wydarzeń.

W środę 19 maja w Ratuszu Dzielnicy Ursynów o godzinie 11:00 głos zabiorą mieszkańcy
doświadczający trudności związanych z biedą i wykluczeniem. ATD wraz z innymi członkami Komisji ds. Pomocy Najuboższym organizuje pod patronatem burmistrza Ursynowa pierwsze « Warszawskie Spotkanie Dialogu i Solidarności ».

W sobotę 22 maja w godzinach od 11:00 do 16:00 odbędzie się w biurze Rzecznika Praw
Obywatelskich (Al. Solidarności 77) krajowe spotkanie przygotowujące polską delegację do czerwcowego spotkania w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Pięciu delegatów z Polski spotka się z wieloma innymi osobami doświadczających trudności i wspólnie z nimi przygotują przesłanie, które przedłożą w Brukseli 25 i 26 czerwca 2010.

Również w sobotę 22 maja wolontariusze ATD zaangażowani w projekty: Tapori i Biblioteki Podwórkowe wezmą udział w Pikniku Rodzinnym w Parku Praskim. Z okazji Europejskiego Roku Miasto Warszawa i Województwo Mazowieckie zapraszają organizacje walczące z ubóstwem i wykluczeniem społecznym do zaprezentowania ich działań. ATD przedstawi różne projekty skierowane do dzieci, propagujące ideę przyjaźni i solidarności z potrzebującymi.

24 i 25 maja we współpracy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, ATD zgromadzi około 100 osób z Polski, Francji i Holandii w Centrum Partnerstwa Społecznego « Dialog » na spotkaniu zatytułowanym « Skrajne ubóstwo a prawa człowieka – wyzwanie dla Polski, wyzwanie dla Europy ». W czasie tego spotkania uczestnicy mający różną wiedzę i doświadczenie życiowe (pracownicy naukowi, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych, osoby publiczne i osoby doświadczające ubóstwa) przygotują dokument, który będzie mógł posłużyć jako inspiracja do opracowania polskiej strategii walki z ubóstwem i wykluczeniem jak również w czasie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 roku.

W czasie dwóch tygodni, ATD zaprosi obywateli polskich do podpisania Apelu Kieleckiego, wzywającego władze Polski do skutecznych i zdecydowanych działań na rzecz ratyfikacji zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. Po tej kampanii, w czerwcu, kandydatom na prezydenta RP przedłożony zostanie list otwarty na temat tej ratyfikacji.Kontakt: atd-warszawa@neostrada.pl – tel. biuro 22 616 10 20 – Pierre Klein 505 222 609

środa, 12 maja 2010

Kobiety w Polskim Forum Społecznym

Zgodnie z ustaleniami ostatnich spotkań uczestników Forum, jedną z następnych debat jest "Kobiety w Polskim Forum Społecznym".

Proponowany termin spotkania to 27 maj, a miejsce to Warszawa.

Prosimy o opinie na ten temat.

wtorek, 11 maja 2010

Polskie Forum Społeczne na Facebook

Polskie Forum Społeczne na Facebook - przyłącz się:

tutaj

sobota, 8 maja 2010

Wacław Czerkawski o Forum

- O upadku kapitalizmu mówi się już wszędzie, ale u nas się tego ciągle nie dostrzega, ten ruch działa już w całej Europie, tym tematem trzeba się zająć – komentuje swój udział w posiedzeniu komitetu koordynacyjnego Polskiego Forum Społecznego Wacław Czerkawski, Wiceprzewodniczący ZZG w Polsce...

http://www.nettg.pl/Artykuly/Analizy-i-Komentarze/Czerkawski-o-PFS:-Tam-nie-ma-przedstawicieli-partii-politycznych,29495,1

środa, 5 maja 2010

Piszą o Polskim Forum Społecznym (aktualizacja)

Strona internetowa Związku Zawodowego Górników:


tutaj


Strona Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ):

tutaj


"Przegląd Socjalistyczny":

tutaj


"Obywatel":

tutaj


"Racjonalista":

tutaj

poniedziałek, 3 maja 2010

Lista informacyjna Forum

Zapraszamy do korzystania z listy informacyjnej Polskiego Forum Społecznego, poprzez którą można zapoznawać się z aktualnymi wydarzeniami oraz zaproszeniami do kolejnych działań.

Wyślij e-mail na adres:


polskieforumspoleczne@googlegroups.com


W razie problemów pisz na adres:

piotr.kawiorski@gmail.com

niedziela, 2 maja 2010

Świat nie jest na sprzedażPosiedzenie komitetu koordynacyjnego Polskiego Forum Społecznego odbyło się 30 kwietnia w Warszawie. W spotkaniu tym wzięli m.in. udział: prof. Maria Szyszkowska, reprezentująca Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli, Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników, Ewa Ziółkowska, przewodnicząca stowarzyszenia Attac. W dyskusji nad kształtem polskiego forum wzięli także udział przedstawiciele innych stowarzyszeń, związków i organizacji społecznych, jak: OPZZ Region Mazowsze (Jerzy Wiśniewski), Zielony Instytut (Beata Maciejewska, Dariusz Szwed), Neutrum (Czesław Janik), Ruch Społeczny "Praca-Pokój-Sprawiedliwość" (Wanda Gontarz), Fundacja Przestrzenie Dialogu (Małgorzata Tkacz - Janik), Ogólnopolski Związek Bezrobotnych (Zbigniew Kaźmierczak), Młodzi Socjaliści (Daniel Wójcik), "Przegląd Socjalistyczny" (Jacek Kłopotowski), Obywatel (Rafał Bakalarczyk) i Stowarzyszenie Kultury Europejskiej (Jan Stępień).Celem spotkania było ustalenie terminu, miejsca i czasu trwania PFS oraz przedyskutowanie tematów, które członkowie komitetu koordynacyjnego uznali za bardzo istotne dla polskiego społeczeństwa, choć rzadko poruszane w mediach. Przy okazji zwrócono uwagę na fatalne funkcjonowanie polskich mediów, które zajmują się głównie tzw. sensacjami i obrzeżami rzeczywistości.

Tematy Polskiego Forum Społecznego, zaproponowane na spotkaniu, to m.in. zielony nowy ład, neutralność światopoglądowa, pacyfizm, społeczna gospodarka rynkowa, płace i emerytury, mechanizm wykluczenia, egoizm i apatia polskich elit. Na kolejnych spotkaniach komitet koordynacyjny PFS zajmie się stworzeniem konkretnego planu poszczególnych konferencji i seminariów. Wstępnie ustalono, że Polskie Forum Społeczne odbędzie się jesienią tego roku.- Każdemu forum społecznemu, od światowego po europejskie i lokalne przyświeca hasło „Świat nie jest na sprzedaż – mówi Ewa Ziółkowska, przewodnicząca alterglobalistycznego stowarzyszenia Attac. - Hasło to jest protestem przeciwko globalnemu neoliberalizmowi, który stworzył straszny świat zysku ponad wszystko. Świat, którym bogaci bogacą się jeszcze bardziej i w którym powstają coraz większe obszary ubóstwa. Świat, w którym eksploatuje się przyrodę i ludzi do granic możliwości. W Polsce każda ekipa rządząca sprzyjała neoliberalnej doktrynie, a obecna jest jej szczególnie pilnym uczniem. Wyrządziło to ogromne szkody w polskim społeczeństwie. Dlatego też celem Polskiego Forum Społecznego jest zintegrowanie środowisk, które mają inne spojrzenia na ekonomię i funkcjonowanie społeczeństwa i pokazanie, że „inny świat jest możliwy”.
-----
Lista uczestników spotkania (według kolejności wpisów):

1. Ewa Ziółkowska (Attac)
2. Piotr Kawiorski (Attac)
3. Bartłomiej Kozek (Zieloni)
4. Rafał Bakalarczyk (Obywatel)
5. Mieczysław Skowroński
6. Czesław Janik (Neutrum)
7. Jan Stępień (Stowarzyszenie Kultury Europejskiej, Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli)
8. Krzysztof Pilawski
9. Wanda Gontarz (Ruch Społeczny Praca-Pokój-Sprawiedliwość)
10. Wacław Czerkawski (wiceprzewodniczący ZZG - Związku Zawodowego Górników w Polsce)
11. Maria Szyszkowska (Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli)
12. Beata Maciejewska (Zielony Instytut)
13. Małgorzata Tkacz-Janik (Fundacja Przestrzenie Dialogu)
14. Jerzy Wiśniewski (OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych)
15. Grzegorz Basiak (Zieloni)
16. Daniel Wójcik (Młodzi Socjaliści)
17. Zbigniew Kaźmierczak (OZB - Ogólnopolski Związek Bezrobotnych)
18. Andrzej Radzikowski (wiceprzewodniczący OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych)
19. Jacek Kłopotowski (Przegląd Socjalistyczny)
20. Dariusz Szwed (Zielony Instytut, Zieloni)
21. Krzysztof Ślubowski

sobota, 1 maja 2010

Meeting Polish Social Forum in Warsaw

The coordinating committee of the Polish Social Forum met on April 30 in Warsaw. Participants included professor Maria Szyszkowska, representing the Pacifist Free Thought Association, Andrzej Radzikowski, vice-chairman of the All-Poland Alliance of Trade Unions (OPZZ), Wacław Czerkawski, vice-chairman of the Miners' Union, and Ewa Ziółkowska, chairwoman of ATTAC. Members of other organizations and unions also took part in the discussion of the shape of the Social Forum, such as OPZZ's Mazovia Regional Section (Jerzy Wiśniewski), the Green Institute (Beata Maciejewska, Dariusz Szwed), Neutrum (Czesław Janik), “Labour-Peace-Justice” Social Movement (Wanda Gontarz), Spaces of Dialogue Foundation (Małgorzata Tkacz-Janik), the Union of the Unemployed (Zbgniew Kaźmierczak), Young Socialists (Daniel Wójcik), European Culture Association (Jan Stępień), “Socialist Review” magazine (Jacek Kłopotowski) and Obywatel Magazine (Rafał Bakalarczyk).

The goal of the meeting was to determine the time, place and duration of the Polish Social Forum and to discuss important issues seldom mentioned in the media. The poor functioning of the media itself was one of the major ones, as they concern themselves mainly with sensationalism and marginal problems.

The topics of the PSF suggested at the meeting include: a Green New Deal, state secularism and religious neutrality, pacifism, the social market economy, wages and pensions, the mechanisms of social exclusion, and the egotistic and apathetic outlook of Poland's elites. At its next meetings the coordinating committee is going to work on creating a detailed plan of each conference and seminar. It was decided that the PSF will take place in autumn of this year.

“Each social forum, from the World Social Forum to the European and national ones, is guided by the slogan that the world is not for sale”, says Ewa Ziółkowska, chairwoman of ATTAC Poland. “The slogan is a protest against global neoliberalism, which created today's world of profit before people. A world in which the rich are becoming richer and areas of poverty are expanding. A world in which both nature and people are exploited to their limits. In Poland each government so far has supported and implemented neoliberal doctrine, and the current one is an especially enthusiastic student. This has caused great harm to Polish society and the Polish Social Forum aims to integrate groups with have a different view of economics and society - effectively, to show that, as another popular motto says, another world is possible.”