niedziela, 5 lipca 2009

Kolejne osoby podpisują Deklarację PFS

Deklaracja założycieli Polskiego Forum Społecznego


26 czerwca w Kielcach odbyło się pierwsze spotkanie założycieli Polskiego Forum Społecznego. Celem Polskiego Forum, podobnie jak innych forum regionalnych i europejskich, jest stworzenie wspólnej płaszczyzny dla grup i ruchów społecznych, które przeciwstawiają się gospodarce neoliberalnej, dominacji kapitału w życiu społeczeństw i wszelkim formom imperializmu, mając na względzie stworzenie społeczeństwa skierowanego na człowieka. Założyciele Polskiego Forum Społecznego pragną, aby stało się ono platformą wolnej wymiany myśli, tworzenia nowych idei, wymiany doświadczeń i organizowania wspólnych akcji.

Globalny kryzys ekonomiczny stawia pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie gospodarki neoliberalnej, dominującej w naszym kraju po transformacji ustrojowej w 1989 roku. W ciągu ostatniego dwudziestolecia doprowadziła ona w Polsce do wzbogacenia się nielicznych, a zbiednienia dużej części społeczeństwa. Obecny kryzys jeszcze bardziej pogłębi niekorzystne dla polskiego społeczeństwa zjawiska. Neoliberalna myśl ekonomiczna, propagowana przez polskich polityków i powtarzana przez polskie media, nie stwarza społeczeństwu możliwości zapoznania się z innymi koncepcjami gospodarczymi, bardziej przyjaznymi człowiekowi i jego środowisku naturalnemu. Dlatego też pragniemy, aby Polskie Forum Społeczne stało się okazją do zaprezentowania odmiennych spojrzeń na gospodarkę, funkcjonowanie społeczeństwa, wykorzystanie energii, ochronę środowiska, edukację i kulturę. Gospodarka neoliberalna, kierująca się wyłącznie zyskiem, pozostawiła bowiem fatalne piętno na każdej z tych dziedzin życia.

„Inny świat jest możliwy” - głosi jedno z haseł Europejskiego Forum Społecznego. Chcemy, aby przyświecało ono również Polskiemu Forum Społecznemu.


Polskie Forum Społeczne

Kielce, 26.06.2009.Polskie Forum Społeczne

Kielce, 26.06.2009.


prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska - Przewodnicząca Pacyfistycznego Stowarzyszenia Wolnej Myśli

Ryszard Prątkowski - członek zarządu ATTAC

Ewa Ziółkowska - przewodnicząca zarządu ATTAC

Dariusz Szwed

Piotr Kawiorski

Jan Stępień - pisarz, artysta, Stowarzyszenie Kultury Europejskiej

Klaudiusz Stochmal - ATTAC

Maryla Pająk

Magdalena Łysak

Marek Szolc - członek zarządu ATTAC

Grażyna Prątkowska

Agnieszka Pawelska - sekretarz ds. kontaktów zewnętrznych, Stowarzyszenie Młoda Socjaldemokracja

Lidia ZasackaPodpisy złożone w kolejnych dniach:Łukasz Markowski

Hanna Goworowska-Adamska

Stefan J. Adamski

Krzysztof J. Adamski

Paweł Żuk

Ewa Kubasiewicz – Houée, dawna więzień polityczna, członkini - założycielka Attac Polska

Damian Chodorek

Andrzej Żwawa

Rada Krajowa Młodych Socjalistów


Kolejne podpisy złożone przez przedstawicieli związków zawodowych podczas debaty "Związki zawodowe a Polskie Forum Społeczne":


Andrzej Radzikowski

Wanda Gontarz

Andrzej Ziemski

Anna Osypiuk

Ireneusz Bilewicz

Tadeusz Szmit

Bartłomiej Kozek

Robert Gruda

Kazimierz Tracerz

Sławomir Broniarz

Jan Budkiewicz

Janusz Stefańczyk

Jerzy GrabalaKolejne osoby:Ludwik Tomiałojć, prof. zwycz, dr hab, Uniw. Wrocławski,

Bernard Marqueritte

Marcin Sawicki

Wojciech Kobyliński

Aneta Nowicka

Grzegorz Nowicki


Prof Stanisław Wiąckowski

Fanny Madalinska

Jurata Bogna Serafińska (pisarka, członek ZLP, członek koalicji Polska przeciw GMO)


Karol Zamojski

dr Małgorzata Tkacz-Janik


Jadwiga Łopata (Międzynarodowa Koalicja Dla Ochrony Polskiej Wsi)

Julian Rose (Międzynarodowa Koalicja Dla Ochrony Polskiej Wsi)

Agnieszka Rybaczyk

Dariusz Lekki


Zofia Bartochowska - Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Joanna Dąbrowska

Aleksandra Pyrczak

Wanda Łozińska

Krystyna Kołodziejczyk

Jadwiga Banaś

Mieczysław Skowroński

Krzysztof Szlubowski

Maciej Łapski
Dziękujemy. Prosimy o kolejne zgłoszenia.

Napisali o Polskim Forum Społecznym

Dziękujemy za informowanie czytelników poszczególnych stron internetowych o inicjatywie Polskiego Forum Społecznego.

Do tej pory napisali o PFS:

http://lewica.pl/index.php?id=19643

http://przeglad-socjalistyczny.pl/na-lewicy/227-pfs.html

www.mlodzi.org.pl/pfs.php

www.wiadomosci24.pl/artykul/razem_przeciwko_korporacyjnej_globalizacji_101703.html

http://kielce.naszemiasto.pl/wydarzenia/1017602.html

Déclaration des membres fondateurs du Forum Social Polonais

Le 26 juin 2009, à Kielce, s’est déroulé le premier Forum Social Polonais. Son but principal est de créer une plateforme commune pour des groupes et des mouvements sociaux qui luttent contre l’économie néolibérale, la domination du capital dans la vie des sociétés, qui sont contre toute forme d’impérialisme et veulent créer une société plus humaine.

Les membres fondateurs souhaitent que ce Forum devienne un espace de liberté pour échanger et créer des idées nouvelles et une plateforme d’organisations pour promouvoir des actions communes.

La crise actuelle pose un point d’interrogation sur le fonctionnement de l’économie libérale, qui domine dans notre pays depuis 1989. Pendant les 20 dernières années elle a provoqué l’enrichissement de petits groupes de gens et a appauvri la majorité de la société. La crise actuelle va encore aggraver cette injustice sociale. Le néolibéralisme proposé par nos politiciens et tant médiatisé, ne permet pas à la société polonaise de connaître d’autres conceptions économiques plus soucieuse de l’homme et de son environnement.

C’est pour cela que nous souhaitons que notre Forum soit l’occasion de présenter d’autres alternatives économiques, un autre fonctionnement de la société, que d’autres sources d’exploitation de l’énergie soient développées, que l’environnement, l’éducation et la culture soient des priorités. Malheureusement, l’économie libérale a marqué négativement tous ces domaines.

Un autre monde est possible – voici un slogan parmi d’autres du Forum Social Européen. Nous voulons que cela soit aussi celui du Forum Social Polonais.

Kielce, 26.06.2009

Signatures :

Pr. Maria Szyszkowska – Présidente de la Société Pacifique de la Pensée Libre

Ryszard Pratkowski – Bureau Attac Pologne

Ewa Ziolkowska – Présidente Attac Pologne

Dariusz Szwed

Piotr Kawiorski - Bureau Attac Pologne

Jan Stepien - Ecrivain, artiste Société de la Culture Européenne

Klaudiusz Stochmal - Attac

Maryla Pająk

Magdalena Łysak

Marek Szolc - Bureau Attac Pologne

Grażyna Prątkowska

Agnieszka Pawelska – Secrétaire de la Société de La jeune Social-Démocratie

Lidia Zasacka

---

Łukasz Markowski

Hanna Goworowska-Adamska

Stefan J. Adamski

Krzysztof J. Adamski

Paweł Żuk

Ewa Kubasiewicz – Houée, ancienne prisonnière politique, membre fondateur d’Attac Pologne

The declaration of the founders of the Polish Social Forum

On the 26th of June in Kielce the first meeting of the founders of the Polish Social Forum took place. The goal of the PSF is, like with other regional and European forums, to create a common space for groups and social movements which oppose neoliberal economy, the domination of capital in social life and all forms of imperialism, and instead look to create a society which puts people first. The founders of the Polish Social Forum wish it to become a platform of common action and free exchange of thoughts, new ideas and experiences.

The global economic crisis puts into question the continued functioning of the neoliberal economic system which has dominated our country ever since the regime change in 1989. In the past twenty years it has allowed a select few to become rich and impoverished a large part of society. The current crisis will further deepen the effects that Poland's society has been suffering. Neoliberal economic thought, propagated by Polish politicians and repeated by the media, does not allow society a chance to learn about other economic ideas, more friendly to humanity and its natural environment. For these reasons we want the PSF to become a chance to present different ideas about the economy, the functioning of society, energy use, environmentalism, education and culture. The neoliberal economy, which cares only about profits, has left a profoundly negative mark on all of these areas of life.


“Another world is possible” is one of the main slogans of the European Social Forum. We want it to also be a guiding light for the Polish Social Forum.